ابراهیم زاهدی مطلق می گوید: تفکیک نویسندگان به وفاداران و روشنفکران به نفع کسی نیست. انگار آنقدر از خود راضی شده ایم که مردم را تفرقه می اندازیم تا یک بازی فرهنگی بسازیم. ابراهیم زاهدی مطلق می گوید: تفکیک نویسندگان به وفاداران و روشنفکران به نفع کسی نیست. انگار آنقدر از خود راضی شده ایم که مردم را تفرقه می اندازیم تا یک بازی فرهنگی بسازیم. این نویسنده در گفت وگو با ایسنا، درباره ادبیات وفادار و ادبیات روشنفکری اظهار

تماس با ما